La Plataforma

L'APLICACIÓ IDEAL PER AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

comeDiBuild és una plataforma integral per a la gestió de tots els documents relacionats amb una obra. Es tracta d'una plataforma orientada a facilitar la relació entre contractistes i proveïdors en el marc del desenvolupament d'una obra.

Beneficis d'utilitzar comedibuild

comeDiBuild ofereix innombrables avantatges

 • comeDiBuild simplifica la gestió i minimitza el temps i l'esforç de tots els usuaris.
 • Tota la documentació relativa a una obra està contemplada i custodiada en aquesta plataforma.
 • Visió de l'estat de comandes, albarans i factures en tot moment i des de qualsevol lloc.
 • comeDiBuild dóna validesa legal als documents ja que fa de fedatària de totes les transaccions.

Entén el recorregut que segueixen els teus documents

Documentació accessible en tot moment

 • Les COMANDES s'emeten de forma automatitzada des de l'ERP de l'empresa constructora.
 • El cap d'obra publicarà l'ALBARÀ VALORADA a la plataforma per a la visualització per part de l'industrial.
 • L'empresa proveïdora pot acceptar o rebutjar la comanda. Un cop acceptada la comanda, aquesta passa a tenir valor contractual.
 • La plataforma informa sobre la traçabilitat de tots els documents intercanviats detallant l'estat dels mateixos.
 • comeDiBuild disposa de connexió automàtica a FACeB2B per a l'obra pública.
 • El proveïdor emet l'ALBARÀ de forma manual o integrada des del seu ERP per tal que la constructora les accepti o rebutgi.
 • Tots els documents incorporen signatura digital , fet que els atorga validesa legal.
 • Proveïdors i industrials emeten les seves FACTURES a través de la plataforma per tal que la constructora les accepti o rebutgi.
 • L'empremta digital certifica el circuit recorregut per cada document.
 • Tots els documents queden emmagatzemats i custodiats durant el període que es precisi.

Una plataforma única

Els teus documents administratius d'obra gestionats des d'una única plataforma.

La documentació administrativa derivada de la gestió d'una obra, custodiada i accessible per a constructores, proveïdors i industrials.
comeDiBuild integra els teus documents en una única plataforma on podràs consultar la traçabilitat d'aquests i en quin estat es troben en tot moment. Podràs emmagatzemar i custodiar els teus documents durant el període que decideixis.

La teva solució en el núvol

Els teus documents disponibles en tot moment

Amb comeDiBuild tot són avantatges:

 • Eficàcia i agilitat en la consulta i recerca de documents

 • Optimització de l'espai físic en eliminar les factures en paper

 • Increment de la productivitat dels equips de treball

 • Conservació de documents

 • Elimina el risc de pèrdua o destrucció de documents

Tot avantatges

Funcionalitats de comeDiBuild

 • Gestió dels documents en un únic entorn.
 • Integració amb el teu ERP.
 • Formularis assistits per a la generació manual de documents.
 • Visors gràfics de documents.
 • Signatura digital dels teus documents.
 • Petjada de lectura i d'acceptació de documents.
 • Traçabilitat dels documents intercanviats.
 • Seguiment dels estats.
 • Possibilitat de fer comentaris en els missatges.
 • Notificacions de missatges rebuts.
 • Custòdia de documents.
 • Configuració avançada d'usuaris.
 • Accés a l'equip de suport per a resoldre dubtes o incidències.

<